TV& VIDEO

hỗ trợ tiền điện

Định mức hỗ trợ điện thấp, hộ gia đình chính sách khó được ưu đãi

Định mức hỗ trợ điện thấp, hộ gia đình chính sách khó được ưu đãi

VTV.vn - Với điều kiện chỉ được sử dụng điện không quá 50 số/tháng sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền điện, dù đã tiết kiệm tối đa nhưng các hộ chính sách đều sử dụng vượt mức quy định.