Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN

Hội nghị ADMM+ đầu tiên về hành động mìn nhân đạo

Hội nghị ADMM+ đầu tiên về hành động mìn nhân đạo

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Việt Nam và Ấn Độ đã đồng chủ trì Hội nghị của nhóm chuyên gia Bộ Quốc phòng ADMM+ về hành động mìn nhân đạo.