khói đen

Ukraine: Phe đối lập ra tối hậu thư

Ukraine: Phe đối lập ra tối hậu thư

Một tối hậu thư đã được phe đối lập đưa ra cho Tổng thống Ukraine Yanukovych.