TV& VIDEO

kinh tế vĩ mô Việt Nam

Các định chế nước ngoài lạc quan về kinh tế vĩ mô Việt Nam

Các định chế nước ngoài lạc quan về kinh tế vĩ mô Việt Nam

Lạm phát thấp, thị trường ngoại hối ổn định, dẫn đến kinh tế vĩ mô tiếp tục được cải thiện - đó là nhận định của WB và nhiều định chế tài chính nước ngoài về kinh tế Việt Nam.