TV& VIDEO

lao động nông thôn

Trăn trở đào tạo nghề cho nông dân

Trăn trở đào tạo nghề cho nông dân

VTV.vn - Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã hỗ trợ trên 3 triệu lượt lao động nông thôn học nghề với 43% người học nghề nông nghiệp và trên 57% học nghề phi nông nghiệp.