TV& VIDEO

mặt hàng xăng dầu

Bộ Tài chính đề nghị tăng thuế môi trường đối với xăng lên mức trần 4.000 đồng/lít

Bộ Tài chính đề nghị tăng thuế môi trường đối với xăng lên mức trần 4.000 đồng/lít

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu sẽ có thể tăng kịch khung theo quy định của pháp luật từ ngày 1/7/2018 nếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua.