TV& VIDEO

Mỹ thuật Việt Nam

30 năm mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới

30 năm mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới

VTV.vn - Triển lãm 30 năm mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.