TV& VIDEO

Quốc vương Norodom Sihamoni

Quốc hội Campuchia công nhận 44 nghị sĩ mới

Quốc hội Campuchia công nhận 44 nghị sĩ mới

VTV.vn -Trong phiên họp lần thứ 9 khóa 5, Quốc hội Campuchia đã biểu quyết công nhận 44 nghị sĩ mới của 3 chính đảng khác nhau để thay thế nghị sĩ của đảng Cứu quốc đã bị giải thể.