TV& VIDEO

Quỹ tín dụng

Quỹ Tín dụng nhân dân hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Quỹ Tín dụng nhân dân hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Quỹ Tín dụng nhân dân ra đời đã tạo cơ chế tài chính thuận lợi cho cộng đồng xã hội phát huy sức mạnh hỗ trợ phát triển thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể.