TV& VIDEO

rừng thông

Phá rừng thông chiếm đất sản xuất

Phá rừng thông chiếm đất sản xuất

VTV.vn - Hàng loạt cánh rừng thông, tài sản vô giá ở tỉnh Lâm Đồng đã bị phá hết ngày này qua ngày khác.