TV& VIDEO

sử dụng vốn nhà nước

Giám sát việc quản lý vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp

Giám sát việc quản lý vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp

VTV.vn -Thông qua kết quả giám sát để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp.