TV& VIDEO

Tamiflu

Nghi vấn về hiệu quả của thuốc trị cúm Tamiflu

Nghi vấn về hiệu quả của thuốc trị cúm Tamiflu

Tổ chức nghiên cứu sức khỏe độc lập Cochrane vừa công bố một báo cáo đặt vấn đề nghi vấn về tính hiệu quả của thuốc trị cúm Tamiflu.