TV& VIDEO

thất thu ngân sách

Đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách

Đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách

VTV.vn - Đẩy mạnh công tác thu và chống thất thu ngân sách được Tổng cục Hải quan xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất trong 6 tháng cuối năm.