TV& VIDEO

tín nhiệm thấp

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu và phê chuẩn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất.