TV& VIDEO

Tổng cục Dân số

Việt Nam thiếu 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ vào năm 2050

Việt Nam thiếu 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ vào năm 2050

VTV.vn - Đây là thông tin do Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình công bố.