TV& VIDEO

Trương Tấn Sang

Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động

Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động

VTV.vn - Lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai.