TV& VIDEO

tự diễn biến

Kiểm tra, giám sát - Giải pháp ngăn ngừa, đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa

Kiểm tra, giám sát - Giải pháp ngăn ngừa, đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa

VTV.vn - Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; không kiểm tra, coi như không lãnh đạo.