TV& VIDEO

xét nghiệm

Bộ Y tế triển khai tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm

Bộ Y tế triển khai tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm

VTV.vn - Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm được Bộ Y tế xây dựng dựa trên những quy chuẩn xét nghiệm quốc tế và quy chuẩn chất lượng của Việt Nam.