TV& VIDEO

xóa đói giảm nghèo

Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng mang lại hiệu quả tích cực về xóa đói giảm nghèo

Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng mang lại hiệu quả tích cực về xóa đói giảm nghèo

VTV.vn - Hiệu quả về xóa đói giảm nghèo được đánh giá là cơ chế hợp tác có hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại Tiểu vùng Mekong.