TV& VIDEO

xuất bản sách

Năm 2016, Việt Nam có 3,6 bản sách/người

Năm 2016, Việt Nam có 3,6 bản sách/người

VTV.vn - Năm 2016, mỗi người Việt Nam được thụ hưởng 3,6 bản sách, đây là con số thấp hơn so với năm 2015 dù số lượng xuất bản phẩm tăng 10,3%.