TV& VIDEO

Chương trình 135

2.139 xã vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

2.139 xã vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

VTV.vn - Có 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh sẽ được đầu tư trong Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.