TV& VIDEO

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ

VTV.vn - Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ.