TV& VIDEO

Đối thoại Shangri-La

Chuẩn bị nội dung cho Đối thoại Shangri-La

Chuẩn bị nội dung cho Đối thoại Shangri-La

VTV.vn - Đối thoại Fullerton là một sự kiện quan trọng để Singapore chuẩn bị các nội dung cho Đối thoại Shangri-La sẽ diễn ra vào tháng 6/2018 tới đây.