TV& VIDEO

học viện

Học viện Bóng đá Nutifood - JMG sau 2 năm hoạt động

Học viện Bóng đá Nutifood - JMG sau 2 năm hoạt động

VTV.vn - Từ hàng nghìn các em nhỏ trên cả nước, khóa đầu tiên của học viện Nutifood-JMG đã lựa chọn ra được 16 em có tố chất tốt nhất để tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng.