TV& VIDEO

hôn nhân cận huyết

Giải pháp nào cho tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống?

Giải pháp nào cho tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống?

VTV.vn - Thực trạng và những biện pháp giúp thay đổi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Sự kiện và Bình luận tuần này.