TV& VIDEO

lâm nghiệp

Cần làm gì để phát triển lâm nghiệp bền vững?

Cần làm gì để phát triển lâm nghiệp bền vững?

VTV.vn - Hiện rất nhiều người dân cũng như doanh nghiệp đang trông đợi về việc thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững.