TV& VIDEO

nguồn nước ô nhiễm

Quảng Trị: Hơn 400 hộ dân dùng nguồn nước nhiễm sắt vượt trên 18 lần

Quảng Trị: Hơn 400 hộ dân dùng nguồn nước nhiễm sắt vượt trên 18 lần

VTV.vn - Kết quả quan trắc chất lượng nước giếng thôn Vân Hòa của Sở TNMT Quảng Trị cho thấy, thông số sắt (Fe) vượt hơn 18 lần so với giới hạn của quy định.