TV& VIDEO

Quân đội Pháp

Dấu ấn cuộc kháng chiến lịch sử tháng 12 năm 1946

Dấu ấn cuộc kháng chiến lịch sử tháng 12 năm 1946

VTV.vn - Từ ngày 3 - 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc họp với Thường vụ TƯ Đảng bàn các nhiệm vụ quan trọng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.