TV& VIDEO

Rau Đà Lạt

Nhập nhèm rau Trung Quốc, rau Đà Lạt

Nhập nhèm rau Trung Quốc, rau Đà Lạt

VTV.vn - Một tháng qua các loại rau Đà Lạt lại mất giá từ 5 - 6 lần chỉ vì nhiều vựa đã nhập rau Trung Quốc.