Tin tức - Tạp chí trưa - 02/5/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 02/5/2016 với những nội dung chính: Kết quả quan trắc nước biển tại bốn tỉnh miền trung đều an toàn; Thực phẩm chuyển màu; sử dụng bao nilong theo thói quen;...