Tin tức - Tạp chí trưa - 23/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 23/9/2016 với những nội dung chính: Lập tổ điều tra sự cố sông Bung 2;