TV& VIDEO

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Chương trình làm việc ngày 26/1 của Đại hội Đảng XII

Chương trình làm việc ngày 26/1 của Đại hội Đảng XII

VTV.vn - Trong ngày 26/1, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.