TV& VIDEO

bảo hiểm hưu trí

Nhu cầu triển khai quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện ở Việt Nam

Nhu cầu triển khai quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện ở Việt Nam

VTV.vn - Với 80% số người lao động sắp tới khi về hưu sẽ không có sự đảm bảo chắc chắn về thu nhập, nhu cầu bảo hiểm hưu trí tự nguyện có thể tăng cao.