bảo vệ biên giới

Vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới

Vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới

VTV.vn - Tiếp tục tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tiếp tục tham gia phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân ở khu vực biên giới.