TV& VIDEO

bảo vệ thực vật

Tăng cường quản lý chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Tăng cường quản lý chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

VTV.vn - Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã có nhiều cải tiến hướng đến nền nông nghiệp sạch, hữu cơ.