TV& VIDEO

biển đảo thiêng liêng

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng

VTV.vn - Bảo vệ chủ quyền và phát huy tiềm năng biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.