TV& VIDEO

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tăng trưởng thịnh vượng cần đi đôi với bền vững môi trường và hòa nhập xã hội

Tăng trưởng thịnh vượng cần đi đôi với bền vững môi trường và hòa nhập xã hội

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đây là 3 trụ cột chính để xây dựng một nền kinh tế phát triển và hiện đại cho mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.