TV& VIDEO

Cán bộ đảng viên

Quyết định của Ban Bí thư về giám sát cán bộ Đảng viên

Quyết định của Ban Bí thư về giám sát cán bộ Đảng viên

VTV.vn - Theo quyết định của Ban Bí thư, nhân dân sẽ giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí...