TV& VIDEO

cán đích đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Nam đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Nam đột phá trong xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Quảng Nam, một trong những địa phương nghèo, đã có những bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới.