TV& VIDEO

chạy điểm

Bộ GDĐT đề nghị công an phối hợp xác minh việc "chạy điểm" đại học

Bộ GDĐT đề nghị công an phối hợp xác minh việc "chạy điểm" đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn đề nghị Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an phối hợp xác minh, xử lý vi phạm liên quan đến đường dây chạy điểm vào đại học.