TV& VIDEO

chiến tranh Syria

Syria - 6 năm cuộc chiến tranh ủy nhiệm

Syria - 6 năm cuộc chiến tranh ủy nhiệm

VTV.vn - Những ngày giữa tháng 3 này đánh dấu tròn 6 năm chiến tranh Syria - sự kiện quốc tế đã tốn không biết bao nhiêu trang báo, bài bình luận trong suốt mấy năm qua.