TV& VIDEO

chủ nghĩa cực đoan

Instagram và Google+ ngăn chặn phát ngôn thù địch trên mạng xã hội

Instagram và Google+ ngăn chặn phát ngôn thù địch trên mạng xã hội

VTV.vn - Instagram và Google+ gia nhập nhóm các công ty Internet lớn ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trên mạng xã hội.