TV& VIDEO

chủ phương tiện

Hà Nội: Miễn phí đường bộ đối với hộ nghèo

Hà Nội: Miễn phí đường bộ đối với hộ nghèo

Thành phố Hà Nội sẽ miễn phí đường bộ đối với các chủ phương tiện xe mô tô thuộc hộ nghèo.