chủ tịch Hội nông dân

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh

VTV.vn - Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive