TV& VIDEO

chủ tịch Hội nông dân

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh

VTV.vn - Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.