TV& VIDEO

chưa tăng phí BOT

Đề xuất giảm phí BOT đường bộ

Đề xuất giảm phí BOT đường bộ

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề rà soát, giảm mức phí BOT đường bộ.