TV& VIDEO

cơ chế thị trường

12 khoản phí về khoa học và công nghệ được chuyển sang cơ chế thị trường

12 khoản phí về khoa học và công nghệ được chuyển sang cơ chế thị trường

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2017, 12 khoản phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ được chuyển sang cơ chế thị trường, Nhà nước không định giá.