cổ phần hóa doanh nghiệp

Đẩy mạnh quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Đẩy mạnh quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

VTV.vn - Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.