TV& VIDEO

Công ước chống tra tấn

Phê chuẩn Công ước chống tra tấn góp phần bảo vệ nhân quyền

Phê chuẩn Công ước chống tra tấn góp phần bảo vệ nhân quyền

Việc Quốc hội xem xét phê chuẩn Công ước chống tra tấn, các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo... được coi là một bước tiến nữa của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người.