TV& VIDEO

cuộc sống văn minh

Cùng lên tiếng: Giải quyết ngọn nguồn bức xúc của người dân

Cùng lên tiếng: Giải quyết ngọn nguồn bức xúc của người dân

Phản ánh những vấn đề bất cập trong xã hội, bảo vệ và lên tiếng với những điều có ích cho người dân là mục đích mà chương trình "Cùng lên tiếng" đang hướng tới.