TV& VIDEO

cứu Trái đất

COP21 - Cơ hội quan trọng để cứu Trái đất

COP21 - Cơ hội quan trọng để cứu Trái đất

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh COP21 được đánh giá là cơ hội quan trọng để cứu Trái đất.